Temos Archyvai: Naujienos

MINGAILĖS ZABUKAITĖS 3 kl. I autorinių darbų paroda „MOLIO KALBA“
2021-01-05

KLAIPĖDOS MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ MOKINIŲ KERAMIKOS PROJEKTO „KLAIPĖDOS ISTORIJOS ŽENKLAI“, SKIRTO miesto 770-ajam GIMTADIENIUI  NUOSTATAI

PATVIRTINTA

Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro direktoriaus 2022 m.  spalio 5 d.

įsakymu Nr. V-78

KLAIPĖDOS MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ MOKINIŲ KERAMIKOS PROJEKTO „KLAIPĖDOS ISTORIJOS ŽENKLAI“, SKIRTO miesto 770-ajam GIMTADIENIUI  NUOSTATAI

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS

           1. Klaipėdos miesto švietimo įstaigų mokinių keramikos projekto „Klaipėdos istorijos ženklai“, skirto Klaipėdos 770-ajam gimtadieniui (toliau – Projektas) nuostatai reglamentuoja Projekto tikslą, uždavinius, dalyvius bei organizavimo tvarką.

            2. Projekto organizatorius – Klaipėdos moksleivių saviraiškos centras (toliau – MSC).

            3. Projekto partneriai – Kalvystės muziejus, Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus padalinys.

            4. Projekto koordinatorius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybė) Švietimo skyrius.

            5. Projekto nuostatai skelbiami organizatorių tinklalapyje www.saviraiskoscentras.lt.

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

            6. Tikslas – skatinti mokinių domėjimąsi keramika bei gilinti žinias apie Klaipėdos istoriją.

            7. Uždaviniai:

            7.1. sudaryti sąlygas mokinių kūrybiškumui ir originalumui atsiskleisti, dalyvaujant Projekte;

            7.2. ugdyti gebėjimą išreikšti savo požiūrį į miesto istoriją meninėmis priemonėmis;

            7.3. supažindinti su miesto istorijos ženklais ir juos atvaizduoti keramikos kūriniuose.

iii. PROJEKTO DALYVIAI

            8. Projekte gali dalyvauti Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklų ir neformaliojo švietimo įstaigų (toliau – Mokykla) mokiniai (6–18 m.).

            9. Mokyklos, pageidaujančios dalyvauti Projekte, registruojasi iki 2022 m. spalio 25 d. (Registracijos forma  https://forms.gle/Sr5M7aZuGmQc4229A).

            10. Projekto  vykdymo laikotarpis nuo  2022 m. spalio mėn.  iki 2023 m. birželio mėn.

IV.  DARBŲ KŪRIMO ir PATEIKIMO SĄLYGOS

            11. Organizatoriai aprūpins užsiregistravusius Projekto dalyvius medžiagomis (šamotinis molis, glazūros) ir sudarys sąlygas sukurtų keramikos darbų išdegimui ir glazūravimui.

            12. Rekomenduojama mokinių kūrybinių darbų tematika: Senieji Klaipėdos miestiečių amatai; istoriniai įvykiai; miesto simboliai ir kt.

            13. Sukurtas keramikos darbas neturi būti didesnis nei 20x20x1,5 cm., kita lipdinio pusė turi būti suraižyta.

            14. Užbaigti keramikos darbai išdegimui bus priimami 2022 m. gruodžio 1–15 dienomis nuo 10.00 val. iki 18.00 val., MSC (Smiltelės g. 22).

            15. Išdegtų darbų glazūravimas vyks 2023 m. sausio 3–13 dienomis nuo 10.00 val. iki 18.00 val., MSC Keramikos studijoje „Žiezdrė“.

            16. Projekto kuratorė − Vida Daukšienė, Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro keramikos studijos „Žiezdrė“ mokytoja metodininkė, tel. 865792407, el. paštas vida.dauksiene@gmail.com.

V. DARBŲ VERTINIMAS, ATRANKA IR APDOVANOJIMAI

            17. Sukurtus keramikos darbus vertins Savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta vertinimo komisija. Vertinant darbus bus atsižvelgta į kūrinių atitikimą Projekto tematikai, jų estetiškumą, idėjos originalumą.

            18. Geriausių darbų autoriai ir jų mokytojai bus apdovanoti diplomais, prizais. Kiti Projekte dalyvavę mokiniai ir jų mokytojai – Savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjo padėkos raštais.

            19. Vertinimo komisijos atrinkti darbai bus eksponuojami Kalvystės muziejuje.

            20. Projekto darbų parodos atidarymas 2023 m. vasario 1 d.

            21. Keramikos darbai autoriams negrąžinami.

            22. Vertinimo komisijos atrinkti darbai bus įklijuojami į sieną (tvorą) prie Kalvystės muziejaus (Šaltkalvių g. 2).

            23. Projekto geriausių darbų ir autorių sąrašas bus skelbiamas: www.saviraiskoscentras.lt, www.klaipėda.lt ir  facebook paskyrose.

  •  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

            24. Organizatoriai turi teisę be atskiro autorių sutikimo ir nemokėdami honorarų pateiktus darbus fotografuoti ir nurodę jų autorystę naudoti Projekto viešinimui (plakatai, katalogai, periodinė spauda ir kt.), publikuoti internetinėje erdvėje.

            25. Projektui pateikti darbai negali būti nukopijuoti – už autoriaus teisių pažeidimus, pagal galiojančius teisės aktus, atsako darbus pristatę projekto dalyviai.

            26. Dalyvavimas šiame Projekte reiškia autoriaus sutikimą su visomis Projekto Sąlygomis.

            27. Už mokinių saugumą ir elgesį Projekto veiklų metu, atsakingas lydintis mokytojas.

___________________________________